Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje bieżące

Porządek XL Sesji Rady Miasta z dnia 27 marca 2018 r.

Data wpisu: 2018-03-19 15:10:00
W dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2018-03-19 14:26:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linii kablowej SN 15 kV, linia kablowa nn 0,4 kV oraz stacja transformatorowa na terenie położonym w Mławie: ul. Warszawska / dr. gminna bez nazwy na dz. nr 10-4333 oznaczonym numerami ewid.: 10-4332/5, 10-4332/7, 10-4333, 10-4331/2 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2018-03-19 12:13:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: gazociąg niskiego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Spichrzowej oznaczonym numerami ewid.: 10-668/1, 10-4481/2, 10-685/36 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2018-03-19 10:29:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Mławie: w ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Strażacka, ul. Gen. Władysława Andersa oznaczonym numerami ewid.: 10-192/3, 10-192/1, 10-192/2, 10-380/1, 10-536/1 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2018-03-16 08:15:00
Nr 6/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieci kanalizacji deszczowej na terenie położonym w Mławie: ul. Graniczna, Aleja Józefa Piłsudskiego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Kapliczna oznaczonym numerami ewid.: 10-3756, 10-3734/3, 10-1906, 10-1576/116, 10-1576/115, 10-1576/61, 10-1875 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym

Data wpisu: 2018-03-14 08:54:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości komunalnej oznaczonej jako działka nr 3076/4 o pow. 0,0618 ha, położonej w Mławie w rejonie ul. Nowoleśnej.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Data wpisu: 2018-03-12 13:33:00
Na podstawie art. 101 w związku z 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z póź. zm.) Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 12.03.2018r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku: ENERGA OPERATOR S.A., Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 80-557 GDAŃSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130 w sprawie realizacji zamierzenia polegającego na budowie: linii kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Gdyńskiej i ul. Tekli Bądarzewskiej oznaczonym numerami ewid.: 11-71, 11-68/2, 11-68/93, 11-68/94, 11-74/14, 11-73/3, 11-73/7, 11-73/5, 11-73/23, 11-73/22, 11-72/8, 11-72/4, 11-73/21, 11-73/20, 11-73/19, 11-73/18, 11-73/17, 11-73/16, 11-73/15, 11-73/14, 11-73/13, 11-73/12, 11-73/11, 11-73/10, 11-73/9, 11-73/8, 11-73/1, 11-72/1, 11-92/1, 11-94/3, 11-94/1 Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53).

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2018-03-12 08:43:00
Nr 5/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: linii kablowej SN 15 kV na terenie położonym w Mławie: ul. Komunalna oznaczonym numerami ewid.: 10-4745, 10-4744, 10-4743, 10-625/6, 10-626, 10-571/4, 10-564 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisjach konkursowych

Data wpisu: 2018-03-08 13:52:00
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do oceny wniosków składanych w ramach następujących otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mława w 2018 roku:

więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Data wpisu: 2018-03-08 12:15:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl